Varför kattutställning?
Kattutställningar har förekommit länge. Den först omnämnda kattutställningen var en del av en engelsk marknad år 1598. I modern tid betraktas utställningen i Crystal Palace, London den 13 juli 1871 som den första "riktiga" kattutställningen. Utställningen blev en stor succé med upp till 160 exemplar av kattsläktet som visades upp för intresserade besökare.
Kattutställningar har olika syften och ett är att sprida kunskap och kännedom om god katthållning till utställningens besökare. Ett annat skäl är att presentera de olika kattraser som finns i Sverige och att ge besökaren möjlighet att prata med kattägare och uppfödare. På utställningen har även uppfödarna möjlighet att träffas och diskutera, till exempel avelsarbete.
På utställningen premieras de katter som är goda representanter för rasen, såväl exteriört som mentalt. Detta fungerar som vägledning till ägaren beträffande kattens möjligheter att användas i avel. Utvecklingen har gradvis förändrat både formerna och kraven för utställningar men syftet kvarstår.
Internationell kattutställning
En internationell kattutställning är den vanligaste typen av utställning. Den är öppen för alla katter och man kan tävla i samtliga officiella FIFe-klasser. Olika former av internationell utställning:
Tvådagarsutställning - utställningen varar i två dagar. Klassbedömning sker oftast under utställningens första dag, eventuellt med fortsättning morgonen efter. Den andra dagen används dock vanligtvis enbart till nomineringar och Best in Show-paneler. Anmälda och utställda katter måste närvara båda dagarna. Tvådagarsutställning var under en lång tid den enda utställningsformen – numera är den dock ovanlig.
Endagsutställning – samtliga kategorier deltager under en dag med klassbedömning, nominering och BIS-panel. Anmälda och utställda katter måste närvara under hela dagen. Endagsutställningar kan arrangeras under två på varandra följande dagar och kallas då två-certifikatsutställning.
Kategoriutställning - kategorierna deltager varsin dag, till exempel kategori 2 och 4 ena dagen och kategori 1 och 3 samt huskatter andra dagen.
Två-certifikatsutställning - samtliga kategorier deltager under båda dagarna. Detta är två separata utställningar och katten kan deltaga ena eller båda dagarna.
Tävlingsmomentet
Nivå 1 - Klassbedömning
Här tävlar katterna för att bli klassvinnare och de vuxna katterna tävlar dessutom för att erhålla certifikat. Katterna i samma klass rangordnas och certifikat, ofta används bara "cert", kan endast ges till klassvinnare. Ju högre klass katten tävlar i desto högre poäng krävs för att den ska erhålla certifikat.
Om en katt får bedömningen "draget certifikat" innebär detta att domaren anser att klassvinnaren inte når upp till de poäng som krävs för att få certifikat. Katten kan ändå få bedömningen "excellent".
Nivå 2 - Bäst i Variant (BIV)
Under förutsättning att minst tre katter finns i en grupp (kastrater tävlar för sig) kan domaren, när alla katter i en variant är bedömda och under förutsättning att katterna uppfyller standard, utse den bästa (från nivå 1) – oavsett kön och klass till Bäst i Variant (BIV).
BIV-vuxen, BIV-junior och BIV-ungdjur utses under förutsättning att det finns minst tre katter närvarande i varje "åldersgrupp". Om det inte gör det slås grupperna ihop och bästa totalt utses.
Kastrater tävlar alltså för sig och finns det exempelvis endast två okastrerade och en kastrat närvarande tas inget BIV ut.
BIV utdelas till katt som uppnår minst 95 poäng.
Nivå 3 – Nominering
Nu är det dags för domaren att ta ut sina bästa katter! Detta kallas emellanåt "domarens bästa" även om det enligt regelverket heter Nominerad (NOM), det vill säga katt som är nominerad till panel. Varje domare utser bästa ungdjur, bästa junior, bästa vuxen hane, bästa vuxen hona, bästa kastrathane och bästa kastrathona.
Detta görs inom varje kategori som domaren har dömt. Har domaren dömt mer än en kategori så görs det fler nomineringar. Domaren kan välja att inte nominera inom vissa områden, om domaren anser att de katter som finns att välja på inte håller måttet.
NOM utges till katt som uppnår minst 97 poäng.
De vinnande katterna går vidare och tävlar i en panel tillsammans med de andra domarnas nominerade Bästa katter.
Steg 4 – Bästa Paneler / Best in Show
Panelen går ut på att samtliga domare som dömt inom samma kategori, tittar på sin och de andras nominerade katter och jämför dessa med varandra. Därefter röstar domarna på den katt de tycker är bäst. Detta görs med; vuxna hanar, vuxna honor, kastrathanar, kastrathonor, juniorer och ungdjur.
Den katt som får flest röster i panelen koras till Best in Show (BIS) inom respektive kategori uppdelade på vuxen hane, vuxen hona, kastrathane, kastrathona, junior och ungdjur. I sällsynta fall utses Best of Best (BOB), det vill säga de katter som blivit BIS tävlar mot varandra.
Bedömningsgrader / certifikat
Här tävlar okastrerade och kastrerade i egna klasser.
EX - Excellent. Delas ut i klass 3-12, (Klass 12= 4-7 mån. Klass 11= 7-10 mån ) minst 88 poäng
Okastrerade:
CAC - Championcertifikat, Klass 9,( Okastrerad över 10 mån)   minst 93 poäng.       3 CAC av tre olika domare = Champion.
CACIB - Internationellt Championcertifikat, Klass 7, minst 95 poäng.     3 CACIB  av tre olika domare i minst två länder CAGCIB - Grand Internationellt Champion-certifikat, Klass 5, minst 96 poäng .
                    6 CAGCIB från minst tre olika domare i tre olika länder eller  8 CAGCIB från minst fyra olika domare i två olika länder.
CACS (CACE) - Supreme (Europa) Championcertifikat, Klass 3, minst 97 poäng.
                9  CACS från minst tre olika domare i tre olika länder eller  11 CACS från minst sex olika domare i två olika länder.
Klass 1 – Supreme Champion. Katten har redan uppnått titeln Supreme Champion (SC). Katt i klass 1 har uppnått den högsta titeln för                                                                                    okastrerade katter och tävlar inte om ytterligare certifikat. Katten tilldelas hederspris, HP (Honorary Price).                                                                            Katt i klass 1 rangordnas inte.    Fram till 2009 var namnet på titeln Europa Champion (EC).
Kastrerade:
CAP -       Premiercertifikat, Klass 10,(kastrerad över 10 mån) minst 93 poäng.  3 CAP av tre olika domare = Premier
CAPIB - Internationellt Premiercertifikat, Klass 8, minst 95 poäng.  3 CAPIB  av tre olika domare i minst två länder .
CAGPIB - Grand Internationellt Premier-certifikat, Klass 6, minst 96 poäng.
                       6 CAGPIB från minst tre olika domare i tre olika länder eller  8 CAGPIB från minst fyra olika domare i två olika länder.
CAPS (CAPE) - Supreme (Europa) Premiercertifikat, Klass 4, minst 97 poäng.
                          9 CAPS från minst tre olika domare i tre olika länder eller  11 CAPS från sex olika domare i två olika länder.Klass 2 – Supreme Premier    Katten har redan uppnått titeln Supreme Premier (SP). Katt i klass 2 har uppnått den högsta titeln för kastrerade                                                                 katter och tävlar inte om ytterligare certifikat. Katten tilldelas hederspris, HP (Honorary Price). Katt i klass 2                                                                         rangordnas inte.Fram till 2009 var namnet på titeln Europa Premier (EP).
BIV - Bäst i variant. Delas ut för vuxen, junior, ungdjur och kastrat. Minst tre tävlande. 95 poäng.
NOM - Nominerad. Domaren utser sin bästa hane, bästa hona, bästa junior, bästa ungdjur, bästa kastrathane och bästa kastrathona i kategorin. 97 poäng.
BIS - Best in Show (Bästa katt inom kategorin). Domarnas nominerade katter inom samma kategori tävlar tillsammans i en panel. BIS blir bästa hane, bästa hona, bästa junior, bästa ungdjur, bästa kastrathane och bästa kastrathona. 100 poäng.
BOX - Best opposite sex (Bäst i motsatt kön). Fram till 2006 jämfördes bästa hona och hane och BOX blev den "förlorande" katten. Det förekommer att BOX fortfarande utses men titeln är inofficiell och räknas inte inom SVERAKs tävling Årets Katt.
BOB - Best of Best (Bäst av de bästa). På vissa utställningar utses BOB. Titeln är inofficiell och räknas inte inom SVERAK. BOB kan utses på olika sätt, till exempel BOB inom varje kategori, BOB vuxen, BOB kastrat, BOB alla fertila (ej kastrater), BOB totalt och räknas inte inom SVERAKs tävling Årets Katt.
Junior Winner (JW) Gäller för katter av fullt godkänd ras .Fem gånger Best in Show (BIS) på internationella utställningar i klass 11 och/eller                                                    12  JW-titeln placeras efter kattens fullständiga namn.
Distinguished Show Merit (DSM)   Gäller för alla vuxna katter av fullt godkänd ras (klass 1-10) och huskatter (klass 14)
                                                                             Minst tio gånger Best in Show (BIS) på internationella utställningar
                                                                             Kvalificeringsperiod minst 2 år + 1 dag    DSM-titeln placeras efter kattens fullständiga namn.
Distinguished Variety Merit (DVM)    Gäller för katter av fullt godkänd eller preliminärt godkänd ras
                                                                                  Minst tio gånger Bäst i Variant (BIV) på nationella eller internationella utställningar i klass 1-12
                                                                                  Kvalificeringsperiod minst 2 år + 1 dag     DVM-titeln placeras efter kattens fullständiga namn. 
Se mer hos http://www.sverak.se/klubbmedlem/utstallning/titlar/
Källa: SVERAK, www.sverak.se